Calitatea de asigurat

ORDIN nr. 617 din 13 august 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei

- EXTRAS –
Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei
ART. 2
Calitatea de asigurat o au toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond in conditiile legii.
(2) Calitatea de asigurat încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, cu decesul sau cu declararea judecătorească a morţii asiguratului. (3) Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei. (4) Asiguraţii au dreptul la pachetul de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de CAS şi ANAF, în condiţiile legii, inclusiv obligaţiile financiare accesorii aplicate pentru creanţele bugetare. (5) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de respectivele documente.
(6) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (5): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; b) cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară, fără a solicita viză de lungă şedere; c) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în ţară. (7) Prin sintagma care se află temporar în ţară se înţelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activităţile sportive, activităţile culturale, ştiinţifice, umanitare, tratamentul medical de scurtă durată sau alte situaţii asemănătoare care nu presupun prelungirea unui drept de şedere temporară, efectuate de către cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi de cetăţenii străini şi apatrizi.
ART. 20
(1) Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:
a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz; b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student; c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social; d) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă; e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii; f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate; g) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul
coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului - pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară; i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti; j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare sau plăţi compensatorii din bugetul asigurărilor de şomaj, actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj. k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii, adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situaţie; l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social; m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei; n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana. o) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de unităţile de cult. ……………………………… (4) Procesul de eliberare a adeverinţelor care atestă calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de bază,
persoanele încadrate la alin. (1) lit. a), i), j), k), l), m) şi o) pot face dovada calităţii de asigurat, până la obţinerea adeverinţei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire în aceste prevederi. (5) Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverinţelor se face prin corespondenţă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-n), comunicate de aceste persoane în copie. (6) CAS au obligaţia de a îndeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competenţă, astfel încât accesul asiguraţilor la pachetul de servicii de bază să nu fie împiedicat de procesul de eliberare a adeverinţelor de asigurat.
ART. 21
Documentul prevăzut la art. 20 alin. (1) se eliberează cu respectarea modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice şi are următoarea perioadă de valabilitate: a) pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) adeverinţa este valabilă până la împlinirea vârstei de 18 ani; persoanele care fac parte din această categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinţa prevăzută la art. 20 alin. (1) sau cu actul de identitate (certificat de naştere sau carte de identitate); b) pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) adeverinţa este valabilă pe durata anului şcolar sau universitar; c) pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c), e), f), g), h), l) şi o) adeverinţa este valabilă un an de la data emiterii d) pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d), k) şi n) adeverinţa este valabilă 3 luni de la data emiterii; e) pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. i) şi m) adeverinţa este valabilă 2 ani de la data emiterii; f) pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. j) adeverinţa este valabilă 6 luni de la data emiterii.